Amabhayi and their meanings

valuable piece advise you visit..

Amabhayi and their meanings

Kuyenzeka ukuthi isithunywa sikukhulise ekhaya lakho na? Siveze iziphika esizifunayo ngamaphupho, sikusebenze ulele entathakusa? I would love know the meaning of amabhayi,unfortunately i dnt know isizulu-ke mopedi. For the sake of others like me,if is possible please translate to english.

Mina ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha ibhayi eliluhlaza green ngabe kusho ukuthini. Uma uphupha ulwandle namanzi nenyoka yasemanzini then uphuphe ugogo othi kumele uthwase then usebenzise ibhayi elinengwe elibomvu kusho ukuthini konke lonke. We must stop confusing ourselves because esikhathini esiningi these things are as clear as day light. Thokoza kusuke kwenzakalani mangabe ukhulelwa singabonakali kwabamhlophe. Thokoza mina bengicela ukwazi ukuthi uma uphuphe umuntu okumele akusize ngokwedlozi akuthwasise umtshele uyikhiphe nemali ayifunayo kodwa angakusizi after that,its been years and mawuya uyohlola inyanga noma lesosangoma beset ngifuna ukukuthwasisa.

Emojipedia

Sanibonani, ngicela ukubuza,kusho ukuthini ukuphupha ingonyama nengwe lena enemigqa tiger. Bengingalwi nakho, bengikufunela kudla. Ingonyama idlozi ngokwazi kwami okweTiger angazi ke kodwa ngolwazi lwami nokuzwa udaba lwakho kukhona okukhalekayo ekhaya kini emadlozini njengoba ubafunela ukudla nje okushukuthi kukhona lokhu abakucelayo kanti ke kungenzeka futhi ukuthi kubhekiswe kuwe uqobo nguwe okumele wenze lomsebenzi.

Sanibonani Ngicela ukubuza ukuthi uma sewuvumile enhliziyweni yakho ukuthatha umsebenzi wabo gogo bese kuloku kuvela izifo kuma extended families kushoni. Must I continue with the process yoku geza or to wait for a month before ngizo cgubeka khisi. Uma uphuphe ibhayi elimnyam nokubomvu lingagqokiwe uwen kusuk kush ukuthin?? Mina ngiphupha amanzi, yihlathi, izinyoka kanye ne bhayi lezangoma. Ngiphinde ngiphuphe isalukazi sami singikhomba isembatho esim'hlophe.

I've been dreaming about amanzi ne sembatho esim'hlophe. What does it mean? Mina into yami ayiqondakali ngake ngaphupha ngo ngikemzini engingawazi last year bengigezisa nge ndishi eyi enamel mangibuya banginika iqhabanga elino red and white ubuhlalu. Kulongaya uqala ngaphupha izangoma eziningi zihamba ngenhla kwasekhaya zifake amabhayi a-blue kanye na red. Omunye wabo wayeme esangeni lasekhaya kungathi babuza indlela.

Manje ngididekile ngoba kuyenzek kuphele more than 6months ngingayiphuphi into eqondile kanty abahlolayo bath mele ngiyothwasa but akuveli kuphi noma kanjan.? Sizani ngikhathazekile. Post a Comment. December 12, Abelaphi bendabuko banezingubo abazigqokayo uma beqhuba umsebenzi wabo wokwelapho. Lezingubo noma izimpahla ziyakwazi ukuthi zibaveze njengabantu abenza lomsebenzi ngoba azigqokwa yinoma ngubani. Lapha sizobheka ukuhlukana kwazo lezingubo ngemibala nokuthi zichazani.

Abelaphi bendabuko bahlanganisa izangoma, izinyanga nabathandazi. Kukhona labo abaneziphiwo eziningi umuntu eyedwa njengokuthi omunye abe yisangoba aphinde abe ngumthandazi. Ngokuhlukana nangokusebenza kwabo kunezimpahla zokugqoka abazisebenzisayo. Ngesikhathi umuntu eseyisangoma uphatha ishoba omunye uma engenwe amakhehla ayamtshela ukuthi aphathe ihawu noma engowesifazane uyaliphatha, noma eya emcimbini aliphathe agiye ngalo.

African Spirituality. Anonymous 30 May at Unknown 12 November at Unknown 2 March at I've been having a dream where I'm by a river that is divided in to 3,1st level is like sea water because of the waves both the other levels are huge rivers with dirty green water that's not moving.

amabhayi and their meanings

Lunga Mkhize. If I did, It really would just be my personal views and not the actual meaning of the dream per se. Thokoza Oscar, I do not and cannot interpret dreams outside of a consultation. Good day, I understand u don't explain dream without proper consultation, but I just wanna wen someone dreaming about fire, u don't have an idea wat it might mean? I don't think it is wise nor advisable to want to do things yourself when have not been instructed by idlozi to do so.

You might just end up messing up izinto zakho. But that's just my opinion. Please help me with an interpretation of a vision. I saw stars falling from the sky. Thank you.

Hexaware background check

Hey people dont wanna listen and want quick fixes, get off the net nihambe niyohlola amaphupho enu. Its so annoying when people want online explanations of dreams. The next thing bazothwasa online. Excuse me for being harsh. Bayede Ndlondlo! Ayi mina angisanaki nje. I just ignore qha. People really don't want to listen.

KZN’s glamorous sangoma

I dreamt of feces, amakaka what does that mean? I was holding a bucket full of them and m hands were covered with feces. Can someone please help me with this dream! Pleasd,provide me with your,email so that I can subscribe to the,mentorship programme. I had. Before you can make your dreams come true, first you have to know what exactly you dream about.

Dream interpretation will give you a handbook to solve your dream and what does it mean. To find your dream meaning is very important in your life, believe or not. Thokozani kakhulu kakhulu!Are you ready to uncover hidden and forbidden meanings of your dream about red and white sangoma beads?

Click and reveal mysterious and secret meanings of dreaming about red and white sangoma beads by interpretations of the dream's symbolisms in various cultures.

Ababhayi Summary - Gogo Bathini Mbatha TV

To dream about beads signifies your inclination firstly to look after the others, make sure everyone is take care of and pleased. You always seek to love the others and often forget about your own needs. Otherwise, the dream tells that you pursue for completion. To dream that you are stringing the beads symbolizes the achievements you already made. You will be congratulated and positively evaluated for the work you did.

If you dream that you are counting beads it represents satisfaction, fulfillment, quitness and hapiness. Read more…. Dreaming of stringing beads suggests that some important personalities will show up to help the dreamer in certain projects. Dreaming of counting beads hints joy and wellness. Dreaming of having the beads fall to the floor and stepping on them indicates loss in some way, including friendships. Is the color of blood, fire, passion, war, feelings and sexuality.

When in our dreams the red color dominates, then it shows that our soul is ready for action…. Red is not a very lucky color to see in a dream. If you saw the white moth in a dream, then such dream indicates the illnesses and even the loss of close people.

If you wear white clothes in a dream, an event will bring you a huge satisfaction. To dream that you are dressed in white color clothes indicates that a certain event will bring great satisfaction. Always denotes an enemy in dreams. Blue is the color of the sky, feelings and religious thoughts and innocence. It is the color of devotion. Green is the color of nature, fertility, sympathy and adaptability. It is the color of sensation and perception.

Yellow is known as the symbolism of sun, gold, generosity and light. It is the color of intellect. Red is the color of war, blood, fire and passion. It is the color of feeling. Violet is the color of memories, longing and the border with the beyond. Grey is the color of dejection, inertia, indifference and ashes.

amabhayi and their meanings

It is a neutral color. Orange is the color of pride and ambition. It is the color of intellect yellow and red passion.

The Meaning of Colors in Dreams

Pink is very fresh color which foretells about sensuality and affection. It is the color of the limit and rebirth white and red passion. Gold color symbolizes the mystical aspect of the sun. Silver color symbolizes the mystical aspect of the moon.Sorry about the gaps between posts but things have been abit hectic this side with imiphahlo nemigatsheko.

In the olden days these fabrics were not used. Each ancestor of the time used a physical representation of the animal as a sign of their power or phase. These included the use of skins, feathers, skulls etc.

A lion would represent immense power and a form or royalty that was bestowed by those ancestors with which that healer was representing.

These animals also included cheaters, elephants mostly tusksand other animal parts like feathers of ostritches. These were part of the apparel that healers at the time wore. Every healer had their own way of representing their ancestor as they were instructed. A healer was that, a healer always dressed properly and respected.

They were those who were initiated in the mountains who were mostly represented by land animals and those that were initiated in water who wore snake, crocodiles and hippo skins as the representation of their ancestors.

These also included certain river birds feathers, skins and skulls. Upon the arrival of the western civilasation, certqin fabrics were designed representing these animals because the revolution of drawing these animals in skins had started with our bantu people due to scarcity and the complication of the attaining those animals.

These representations began to be worn by healers each one with its own meaning and each iphahlelwe accordingly. These grew the powers of the ancestors who had worn them centuries ago and brought their powers closer. Nowadays people are infested with dreams with different people wearing Amabhayi and look for meaning and along with that confusion comes to light.

A person on the way to answering their calling may see alot of these. Some are shown in dreams to help bring closer the ancestors so that they bring more clarity to the answers that haunt a person to be initiated everyday. Other people just buy these and keep them not knowing what to do with them and fail to you them appropriately to aid that ancestor through their journey into the living.

Black coloured bhayis are usually worn by Ogobela Initiators that have reached a certain phase of maturity and level of royalty and respect to what they have become.

These are people to be respected as they are of a different callibre, they are parents and grandparents to ancestors. A white lion bhayi is associated with power, light, innocence and the begginings of something new. Certain cultural amabhayi like the pula botswanathe shield isivikondebele coloured bhayi, Swati prints, shangaan prints these represent mostly idloti lasekhaya like amakhosi, xipilingo etc.

The Mpangele, peacock, chicken representing fast ancestors that respond fast and are always there quickly when being summoned. Along with those there are alot of others but each with a specific meaning to an ancestor but the meaning represented by the animal on the print as well as the colour. With this said it is important to monitor a person going through the initiation process. This is a period of being cleansed and along with the cleansing innocence and light must be kept.

I have seen initiates wearing black amabhayi, these can be either from ancestors or that particular mpande. Basically dark colours block an initates ancestors and prevent proper communication. The best that should be done when a particular ancestor requests ibhayi elimnyama, it first has to provide a reason why it wants that particular bhayi and its use.

This bhayi should only be used upon request of that particular ancestor during that phase and should not be always on an initiate at all times. In closing, as a sangoma you should have a particular bhayi for your ancestors which you use for a particular occassion, example is when I throw bones or phahlatheres a white snake bhayi i wear which brings closer fast my ancestors and when sidlisa intwaso, theres a red snake bhayi i use which brings closer lemadloti athwasisayo.

Thokozani Makhehla no gogo. Makhosi zindlondlo ezinkulu ezabona umndiki wokhokho ngamehlo. Ndau, shewe! Very interesting Mina I dream buffalo, and zion clothes and apostolic clothes and now I dream zcc ppl, I also see three water white people and a mermaid with them.

Thokoza, what about the white ibhayi with the sun in the middle and four stars surrounding it. What does it mean. Mina I dreamt of ingubo emhlophe with red dots like leapard;human upper with animal bottom dog ang given 3 dotted diffent shells in a bowl by my late grandmother from my mother's site. I dreamed a lot of black Bhatia with a lion and fire in it lately I saw myself wearing blue and red with spears as a skirt with animal skin on my shoulders and leapord print hat.

I dreamed of water and snakes protecting me always.However, Sangomas are human too, relationships are important to them as well. It can be quite challenging to find the chosen one, But idlozi sees the purity of ones heart long before you even meet them. It means your ancestors trust that person in taking good of them as well. Remember when you are a sangoma a huge part of your life is owned by the ancestors that reside within you. If you ask them accordingly and they accept your request they will than direct you to a man or woman that will be good for you and them.

I also know many sangomas that are happily married, engaged and in good healthy relationships, I also know sangomas that are not happy in their relationships because they still dating the unchosen person, I also. Know sangomas that are single not because no one wants them but simple Because idlozi don't want to share.

Most people that do not believe in our kind have so many cruel and discouraging things to say about our world. It is not safe to sleep around especially if you are a sangoma, your ancestors might shut down on you. As a sangoma you need to be dignified, spiritually clean all the time because your body is their temple too.

amabhayi and their meanings

It is difficult to maintain a relationship with the unchoosen person and will bring a lot of stress in your life. Your ancestors will test you in so many ways, while protecting you at the same time. Whatever the reason ,it is important to always listen and seek reason as to why a particular encounter happened and my advice to you is to always trust their judgment.

Your ancestors will always point you in the right direction through dreams, events you encounter in your life and the universe will give you hints.

Openbve exe

This is a long process and requires a lot of time and patient. Most sangoma see their soul mate before they even meet. Life is not easy and its through hardships that we learn to appreciate the true essence of a relationship.

If you are a normal person and you are dating a sangoma than you must be really brave, patient and caring. Sangomas read energies, you might walk into a room and their mood will suddenly change. Konke kuyacelwa, uyashweleza in all ways.

Now imagine dating without letting them know about the particular person you have invited into your life?? Trouble and more drama. Some healers keep pets such as snakes, bees, birds and cats which are most common, some work with all sort of animals, you need to be able to understand that without judging or questioning the way their ancestors want them to work, It will be your responsibility to help in taking care of this animals as they are considered as part of the family.

Kuyenzeka kwesinye iskhathi umuntu angenwe idlozi elingazwani nokugeza, elithanda usikilidi, beer and snuff, every sangoma gets possessed by different spirits, you just need to deal with it accordingly. As a sangoma you can always negotiate and come into terms with your ancestors should you not agree with them. There is a way of doing this ritually.

When time went by I realized that ngingenwe idlozi elithanda beer, I would never function or touch anything without it, it was bad coz wawunuka ngathi uchitheke phansi.

We did a prayer emsamo brought beers, and poured some emsamo and we pledged to the ancestors that they drink from there not from me as I was still a student that time. After few days the cravings were gone, for months, even if I thought of beer I would feel like vomiting. Now I drink for them and smoke for them when necessary, Unfortunately you can never shut them off completely. Like I mentioned earlier on, sangomas are humans too they also have feelings, needs and wants, again people are different but to answer your question Yes sangomas do have sex with their partners.

It is very complicated with them since they are possessed with ancestral spirits. Yey what a life we living bogogo. During this ceremony the elders can be present the time kwenziwa inhlambuluko and you will ask for forgiveness from the ancestors.

M16a turbo kit

Inhlambuluko is a confession followed by sincere apologies, you do this for your ancestors so that they can be at peace with you namathonga.Scroll down a bit for the video. Leopard Symbolism We are drawn to him, captivated by watching him and we seem to be hypnotized by his presence. Possessing an energy of sublime knowing. Leopard is often called Panther and also called Cougar in some areas as well, but Leopard is a beautiful species of large cats unto itself. The Leopard lives in Africa, and looks almost identical to his cousin the Jaguar who lives in South America, however the Leopard is an average of pounds, much smaller than the Jaguar at to pounds.

These distinctions give Leopard symbolism unique qualities. As a service to my viewers, I'm sharing this excellent video with step by step instructions for how to make your own masks. Stay safe, stay strong. What's Your Spirit Animal? Leopard is an amazing Spirit Animal Guide Leopard is the fiercest of the big cats, and like Artemis the Greek Goddess reigns as the archetypal hunter And so it is that Leopard meaning brings special messages to you if she has appeared for you, or if she is your life long totem.

Leopard symbolism comes bearing the message that the time has come that you must now tap into your own innate hunting nature You must go after your desires with fury and passion, you must lay down your fears and become the fierce hunter. The time is now Leopards heart is of the jungle and the desert, she can be very near and keeping a watchful eye on you and you will never even know she is there. Leopard spirit animal carries the symbolic meaning and energy of privacy.

If you feel the presence of Leopard in your life you will have a great need for privacyand you will keep a keen eye on your surroundings at all times. You will find Leopard power animal high in a tree when she is not hunting, lounging on a branch her tail swaying almost flirtatiously.

Leopard is a gorgeous representation and symbol of sensuality and feminine mystique. Use this spirit energy of the Leopard to know when you need to keep your knowledge or possessions private.

Harvard optional essay example

The Secrets of The Leopard Totem Hiding among the trees and using the darkness of night, symbolic meaning of Leopard is that she is secretive in all that she does and is therefore a wonderful talisman and symbol for secrets and the need to keep them.

She is the queen of the night Leopard symbol uses the cloak of darkness to give herself great advantage in her quests. You will find that your personal magicyour talents and creativity come alive at night, you would benefit greatly by doing your creative work at night if Leopard totem spirit animal is appearing for you. Always do your sacred ceremonies and rituals by night Spiritual Meaning of Leopard Spiritual significance and meaning of Leopard symbolism Leopard has long been a totem of the Shaman and medicine people of ancient tribes.

You are being guided to explore or expand the path of the Shamanthere is much for you to experience and learn. Leopard symbols can help guide you on your shamanic path and vision quests leading you to greater understanding of your true identity and life purpose.

You might be interested in the Snow Leopard too. Leopard MeaningThis section covers the main colors and color combinations. Where appropriate, the keyword or phrase for the color is underlined. If a particular color is not listed then combine the meanings of the colors which constitute it.

Keywords are indicated in red and where appropriate the associated chakra is indicated in purple. When mixed or associated with other colors it purifies and refines the meaning of that color. Meaning: Negativity, i. When mixed or associated with other colors it adulterates their meaning e. Shade of red is important Scarlet: lust Maroon: frigidity Red and black: anger. Red and white: need for joy and hope - especially if worn or brought by a healing agent.

If brought by healing agent it means the dreamer has difficulty rationalizing. Muddy or mustard yellow has the same meaning. If guide wears or brings pure bright yellow, i. Yellow intellect plus White Enlightenment then dreamer has an intuitive or enlightened intellect. Meaning: Adaptability, Need for healing, harmony, balance, reconciliation within self or self with others. Dark green, battle dress green or green and black represent difficulties with sharing jealousy, rivalry.

Need to balance male and female aspects. Look for trouble with the heart. If the green is worn or brought by guide esp. Also indicated by Books, Newspapers, Library. Meaning: Love mix of red and whiteneed for unconditional love, usually mother love or love for mother. This usually means that the dreamer did not bond with mother or mother did not give unconditional love at birth. When fear black is mixed with blue fear pollutes attitude to life.

Healing agents will often appear wearing this color. If guide appears wearing blue and silver or gold then you are expected to regard intuition silver or healing gold as spiritual.


Vutaxe

thoughts on “Amabhayi and their meanings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top